Holonterapi

Holonterapi är i strikt mening inte en terapeutisk metod, utan snarare ett sätt att förstå hur de olika tankesystemen för att förstå och förklara mänsklig samvaro har uppstått, hur de hålls vid liv och hur de hänger samman.

Begreppet ”holon” myntades av Arthur Koestler för snart 40 år sedan och är bildat av grekiskans ‘hol’ (helhet) och ‘on’ (del). Kärnan i holonterpi är insikten om att varje system, varje fenomen eller objekt, är uppbyggt av mindre delar, vars inbördes relation i någon mån begränsas av den övergripande helhetens ‘villkor’. Samtidigt är denna ‘helhet’ – eller sub-helhet – i sin tur en del av ett större system, en större helhet. Varje observerbart fenomen i vår omvärld är således en holon, vars betydelse inte fullt ut kan värderas, varken som ett enskilt objekt, eller som en av omvärlden beroende del. Det är först först i det dialektiska spel genom vilket fenomenet erhåller sin existens som en djupare förståelse kan uppnås.

Holonterapin är utvecklad av Bo Norvell, gestaltterapeut, f.d. lektor i pedagogik och chef för Utvecklingsenheten för högre utbildning vid universitetet i Karlstad i samarbete med Amit Sen, gestaltterapeut, musiker och konstnär.